Regulamin tras Singletrack Glacensis

I. Postanowienia ogólne.

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o trasach rowerowych typu Singletrack Glacensis – zwanych w dalszej części niniejszego regulaminu „trasami Singletrack Glacensis”, rozumie się przez to trasy rowerowe o nazwie Pętla Międzygórze, Pętla Jagodna, Pętla Pod Śnieżnikiem i Pętla Stronie.
 2. Właścicielem i zarządzającymi trasami Singletrack Glacensis jest Gmina Bystrzyca Kłodzka.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z tras rowerowych oraz z urządzeń zlokalizowanych na tych trasach.
 4. Użytkownik poprzez wstęp na teren tras Singletrack Glacensis oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje, w tym warunki i ograniczenia w nim zawarte.

 

II. Ogólne zasady przebywania na trasach Singletrack Glacensis.

 1. Trasy Singletrack Glacensis są ogólnodostępnym miejscem do uprawiania turystyki rowerowej.
 2. Za wjazd na trasy i korzystanie z nich nie pobiera się opłat.
 3. Każdy dorosły użytkownik korzysta z tras Singletrack Glacensis na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność opiekuna.
 4. Za ewentualne wypadki na trasach rowerowych odpowiadają sami użytkownicy.
 5. Podczas poruszania się trasami Singletrack Glacensis przebiegającymi po terenach należących do Lasów Państwowych należy bezwzględnie podporządkować się przepisom regulującym zasady gospodarki leśnej i korzystania z lasów oraz niniejszego regulaminu tras Singletrack Glacensis.

 

III. Zasady korzystania z tras i urządzeń.

 1. Korzystającym z tras Singletrack Glacensis zabrania się:
  a. palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków odurzających w czasie przebywania na trasach rowerowych,
  b. wykorzystywania tras Singletrack Glacensis oraz urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  c. zaśmiecania terenu Singletrack Glacensis.
 2. Korzystający z tras Singletrack Glacensis powinni brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności na warunki atmosferyczne, stan nawierzchni tras, występujące oblodzenia, ukształtowanie terenu, ruch pojazdów i pieszych.
 3. Należy bezwzględnie stosować się do znaków ostrzegawczych.
 4. Użytkownicy tras Singletrack Glacensis powinni mieć świadomość, że warunki na szlakach mogą ulegać radykalnym zmianom z powodu wahań temperatury, opadów, odwilży itp.
 5. Na trasach Singletrack Glacensis pierwszeństwo poruszania się mają rowerzyści.
 6. Nie dopuszcza się poruszania po trasach pojazdami mechanicznymi z wyjątkiem pojazdów obsługi trasy.
 7. W miejscach przecięć z drogami leśnymi należy ustąpić drogi pojazdom poruszającym się po tej drodze.
 8. Trasy Singletrack Glacensis mają charakter crossowy (terenowy) i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego należy zachować na nich szczególną ostrożność, zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanym odcinkiem.
 9. Trasy są przeznaczone dla rowerów górskich, dlatego też należy przestrzegać następujących zasad:
  a. jedź zgodnie ze swoimi umiejętnościami, a przed jazdą skontroluj stan techniczny roweru,
  b. zawsze używaj mapy tras Singletrack Glacensis lub innej mapy terenowej,
  c. śledź oznakowanie, jedź zgodnie z wyznaczonym kierunkiem,
  d. zatrzymuj się tylko w odpowiednich i widocznych miejscach,
  e. nie jedź sam, jadąc w grupie, utrzymuj odpowiednio duże odległości, tak aby móc w odpowiednim czasie zareagować,
  f. używaj odpowiedniego ubioru i wyposażenia, używaj kasku i rękawic,
  g. bądź ostrożny, przejeżdżając po mokrej lub niestabilnej nawierzchni,
  h. zapoznaj się z miejscami, które uważasz za wymagające,
  i. wilgotne drewniane kładki pokonuj pieszo,
  j. zwracaj uwagę na innych użytkowników tras.
 10. Należy pamiętać, że na trasach Singletrack Glacensis mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np.: złomy, wywroty, osuwiska, złamane konary itp.
 11. Może też dojść do upadania drzew i ich konarów na trasy, szczególnie w trakcie wietrznej pogody i w okresie występowania szadzi lodowej.
 12. Poszczególne odcinki tras Singletrack Glacensis mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub z innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone tablicami: „Zakaz wstępu”.
 13. Korzystający z tras Singletrack Glacensis winni dostosować się do ograniczeń w ich użytkowaniu wprowadzanych przez zarządzającego terenem i/lub trasami.
 14. Kolory tras nie oznaczają trudności technicznych i kondycyjnych ani długości tras.
 15. Trasy Singletrack Glacensis są utrzymywane w okresie od 15 kwietnia do 30 listopada.
 16. Wszelkie uwagi oraz zaobserwowane usterki na trasach Singletrack Glacensis „Pętla Międzygórze, Pętla Stronie, Pętla Jagodna, Pod Śnieżnikiem”, należy zgłaszać do zarządzającego.